導航:首頁 > 印尼資訊 > nik印尼什麼意思

nik印尼什麼意思

發布時間:2022-10-01 13:46:34

1. 關於資料中NIK的翻譯

這個是廢棄處理的核心部位,用來將廢氣凈化,應該是N/K,不可能是一個單詞

2. 日記本各國語言翻譯

英語 diary
阿拉伯語 مذكرات
愛爾蘭語 Dialann
阿爾巴尼亞語 ditar
白俄羅斯語 дзённік
保加利亞語 дневник
冰島語 dagbók
波蘭語 dziennik
波斯語 دفتر خاطرات روزانه
丹麥語 dagbog
德語 Tagebuch
俄語 дневник
法語 journal
菲律賓語 talaarawan
韓語 일기
日語 日記
拉丁語 Diary
瑞典語 Dagbok
土耳其語 günlük
羅馬尼亞語 jurnal
希臘語 ημερολόγιο
西班牙語 diario
匈牙利語 napló
義大利語 diario
印尼語 buku harian
希伯來語 יומן
泰語 ไดอารี่
印度的卡尼達語 ಡೈರಿ
印度的泰米爾語 டைரி
越南語 Nhật ký

3. 印尼健康碼填寫NIK指的是什麼

印尼人的身份證號。

4. 印度尼西亞空運海運如何清關

中國到印度尼西亞空運海運可以的
雙清到門,3天的樣子可以到達的

5. ip和nik啥意思。。。。。。。。。。。。。。。。。。

網路之間互連的協議(IP)是Internet Protocol的外語縮寫,中文縮寫為「網協」.

網路之間互連的協議也就是為計算機網路相互連接進行通信而設計的協議。在網際網路中,它是能使連接到網上的所有計算機網路實現相互通信的一套規則,規定了計算機在網際網路上進行通信時應當遵守的規則。任何廠家生產的計算機系統,只要遵守IP協議就可以與網際網路互連互通。IP地址具有唯一性,根據用戶性質的不同,可以分為5類。另外,IP還有進入防護,知識產權,指針寄存器等含義。

6. 中國商品如何進入印尼

在印尼做生意的中國公司都需要印尼進出口許可證(API),特別是涉及到從中國進口貨物、原材料或者從印尼出口貨物。

進口許可證

1.API-U(一般進口許可證):

給予在印尼稍後銷售/分銷的全產品進口活動的一般貿易公司。此印尼許可證可用於進口成品或與第三方進行商品交易。API U的申請大約需要1個月。

2.API-P(生產者進口許可證):

給予在印尼製造過程中使用的原材料或製造支持商品的進口活動的製造公司(本許可證不允許進口銷售/分銷,僅用於生產/製造使用過程。

3.有限進口許可證,也稱為API Terbatas(API-T):

該許可證可用作有限的進口商識別號碼,並通過印尼投資協調委員會(BKPM)獲得。根據API-T進口的貨物需要繳納2.5%的預扣稅,而正常稅率為7.5%。

印尼亞當局規定每間公司只可申領一類進口許可證,所以在印尼注冊成為貿易公司,獲得營業執照交易。有權使用API-U(一般進口許可證)進口在印尼再次出售/分銷的成品/產品。

但是如果想要添加製造業活動,就必須將所有原則/營業執照修改為製造活動。此外,您還需要申請工業許可證(IUI)和工業注冊許可證(TDP)。這個過程實際上是把貿易公司轉成製造公司。

根據貿易部頒布的法規,印尼政府自2011年起規定,同一家公司不允許同時擁有API-U和API-P許可證。不能在一家公司下進行製造和交易,因此需要建立2家公司才能同時開展製造和銷售出口。

出口許可證

為了能夠開展出口活動,印尼出口商需要擁有出口許可證(ET)

13/M-DAG/PER/3/2012有出口的一般規定,其中貨物出口分組如下:

可出口貨物個人需要有NPWP(納稅人識別號碼)和法規規定的其他出口文件;而商業實體需要有SIUP(貿易業務許可證),TDP(公司注冊),NPWP和法規規定的其他文件。

限制商品機構或商業實體應具有ET(注冊出口商),SPE(出口許可證),LS(驗船師報告),首席運營官(原產地證書)和法規規定的其他文件,以便能夠出口受限制的商品。在大多數情況下,ET在實際出口時需要SPE。咖啡,橡膠,鐵木,牛或水牛,肥料,黃金,銀和礦產品出口商只能在獲得SPE後出口。下面是與出口相關的特定文件要求清單:

檢查報告:燕窩出口驗證監測組檢驗報告

配額證書:解釋出口商身份,HSCode,金額,出口合同的證書。

聲明函(適用於尿素肥料):出口商的一封信,聲稱出口的尿素肥料不受政府補貼。

進口流程:

印尼貿易部主管印尼的產品進口事宜,並負責執行與進口許可證規定相關的規例。

要在印尼進口產品:向貿易部或投資統籌局申領進口許可證(API)→呈交所需的文件並獲海關總局核實→產品可能接受檢查→進口商為所進口產品填寫進口報關表並向海關申報。進口商亦必須向海關總局申領海關標識符(NIK),以遵行各項海關規定。

若要進口電子產品、玩具、鞋履、紡織品、米、糖、玉米和大豆等產品,必須申領特別進口許可證(NPIK)。進口許可證及特別進口許可證均須每5年續期一次。

印尼政府在實施進口管理時,主要採用配額和許可證兩種形式。配額:酒精飲料及包含酒精的直接原材料。其進口配額只發放給經批準的國內企業;許可證:工業用鹽、乙烯和丙烯、爆炸物、機動車、廢物廢品、危險物品,獲得上述產品進口許可的企業只能將其用於自己的生產。

其中,氟氯化碳、溴化甲烷、危險物品、酒精飲料及包含酒精的直接原材料、工業用鹽、乙烯和丙烯、爆炸物及其直接原材料、廢物廢品、舊衣服等九類進口產品主要適用自動許可管理;丁香、紡織品、鋼鐵、合成潤滑油、糖類、農用手工工具等六類產品主要適用非自動許可管理。

SNI

*SNI為Standar Nasional Indonesia的縮寫意為印尼的國家標准。通過了印尼產品認證方案的生產商可以使用印尼的質量標記:SNI標記。在印度尼西亞國家標准SNI中,有90%為推薦性標准,10%為強制性標准。印度尼西亞水平較高的標准領域有:農產品標准(如亞熱帶水果種植技術)、經濟作物類標准(橡膠)、石油、天然氣產品標准。

所有出口到印度尼西亞的管制產品都必須有SNI標志,否則不能進入印度尼西亞市場。目前被規范的產品范圍分為四類:家用電子產品,電信及IT設備(共有46項);建築材料(共8項);汽車材料零件(共24項產品);其他商品(如鞋類、皮革製品、玩具、衣服等共25項產品)。

印尼進口關稅分以下4類徵收:

a類商品。為國內必要的進口商品,包括稻米、麵粉、某些鋼鐵製品、某些化纖產品、棉花、葯材、農業機械設備等。這類商品的進口關稅率大部分在5~25%之間。

b類商品。為一些工業產品必需的零部件和材料,進口關稅率為5~35%。

c類商品。為國內市場需求不大或國內相關企業需要進口保護的商品。此類商品的進口關稅較a類、b類商品要高。

d類商品。為奢侈品、某些消費品,以及國內可以生產,應加以進口保護的商品。此類進口商品所徵收的關稅最高。進口管制《進口許可證》,一般不需要,有些貨物需要商業部的特別許可證,個別貨物禁止進口,某些貨物只有經授權的獨家代理商方可辦理進口。對許多貨物還有進口壟斷措施及配額規定。

7. 請問nick 在中文可有什麼意思可有什麼相關連接意義或意思

nick
[nik]
n.
刻痕, 缺口
vt.
刻痕於, 挑毛病
vi.
阻擊

Nick
[nik]
尼克(男子名, Nicholas 的昵稱)

8. 印尼公民NPWP號碼和NIK號碼,ID號碼是否一樣

不一樣,NPWP指的是納稅人號碼,只有成年有工作辦了NPWP才有的。而NIK指的是身份證號碼,只要你滿17歲的就可以辦。

9. NIK是什麼意思

Nik & Jay一共到現在發行了4張專輯,時尚光鮮前衛的打扮,外形上給人的感覺又酷又炫,但是他們的作品中卻往往融入了一些民族樂器或是非常傳統的和聲之類的

10. 英文對應的中文地名以及相對應的國家名

Algeria[Al5dViEriE]阿爾及利亞
Angola[AN5^EulE]安哥拉
Azores[E5zC:z]亞述爾群島(在北大西洋,屬葡萄牙)
Benin[be5nin]貝南灣(幾內亞灣一部分,靠西非的奈及利亞、貝南和多哥等國)
Botswana[bCt5swB:nE]波札那(位於南非共和國內,於1966年獨立)
Burkina Faso[b\:9ki:nE 5fAsEJ]布吉納法索
Burundi[bu5rundi]蒲隆地
Cameroon[5kAmEru:n]喀麥隆
Cape Verde[keip v\:d]維德角[塞內加爾西部](非洲最西端)
Central Africa[5sentrEl 5AfrikE]中非
Chad[tFAd]查德
Comoros[5kCmErEus]葛摩
Congo[5kCN^Eu]剛果
Cote d Ivoire[kEut]象牙海岸
Djibouti[dVi5bu:ti]吉布地[非洲]
Egypt[5i:dVIpt]埃及
Equatorial Guinea[7ekwE5tC:riEl5^ini]赤道幾內亞
Eritrea[7eri5tri(:)E]厄利垂亞
Ethiopia[7i:Wi5EupjE]衣索比亞
Gabon[^a5b]加彭(位於非洲中西部,首都利伯維爾)
Gambia[5^AmbiE]甘比亞(非洲西部沿海一殖民地,1965年獨立,首都Bathurst[5bAWE(:)st]巴瑟斯特(甘比亞首都班珠爾)
Ghana[5^B:nE]迦納
Guinea[5^ini]幾內亞
Guinea-Bissau[5^ini bi5sEu]幾內亞比索共和國
Ivory Coast[5aivEri5kEust]象牙海岸 註:今為Cote d Ivoire象牙海岸
Kenya[5ki:njE, 5kenjE]肯亞
Lesotho[lI5su:tu:]賴索托(非洲南部一王國, 首都Maseru)(西非國家
Liberia[lai5biEriE]賴比瑞亞
Libya[5libiE]利比亞(北非國家)
Madagascar[mAdE5^AskE]馬達加斯加島
Malawi[mB:5lB:wi]馬拉維
Mali[5mB:li:]馬里
Mauritania[7mC(:)ri5teinjE] 毛利塔尼亞
Mauritius[mE5riFEs]模里西斯(非洲島國)
Morocco[mE5rCkEu]摩洛哥, 摩洛哥皮
Mozambique[5mEuzEm5bi:k]莫三比克
Namibia[nE5mi:biE]納米比亞
Niger[5naidVE]尼日
Nigeria[nai5dViEriE]奈及利亞
Reunion(Fr.)[ri:5ju:njEn]留尼旺(法)
Rwanda[rJ5AndE] 盧安達
Sao Tome and Principe[sB:n tEum And `prInsIpi:] 聖多美和普林西比(西非島國聖多美和普林西比的組成部分)
Senegal[7seni5^C:l] 塞內加爾
Seychelles[sei5Felz]塞席爾
Sierra Leone[5siErE li5Eun]獅子山
Somalia[sEu5mB:liE]索馬里
South Africa[sauW 5AfrikE]南非
St. Helena(U.K.)[5helinE, he5li:nE]聖赫勒拿
Sudan[su:5dAn]蘇丹
Swaziland[5swB:zilAnd]史瓦濟蘭
Tanzania[7tAnzE5ni:E]坦尚尼亞
Togo[5tEu^Eu]多哥
Tunisia[tju(:)5niziE]突尼西亞
Uganda[ju(:)5^AndE, u:5^AndE]烏干達
Verde Cape[v\:d keip] 維德角[塞內加爾西部](非洲最西端的岬角)
Western Sahara [5westEn sE5hB:rE]西撒哈拉 註:未獨立!
Zambia[5zAmbiE]尚比亞
Zimbabwe[zim5bB:bwei]辛巴威

Asia[5eiFE]亞洲

Afghanistan[Af5^AnistAn]阿富汗(西南亞國家)
Armenia [B:5mi:njE]亞美尼亞
Azerjan[7B:zE5dVB:n]亞塞拜然
Bangladesh[7bB:N^lE5deF]孟加拉國
Bhutan[bu:5tB:n]不丹(印度東北一國家)
Brunei[5bru:nai]汶萊
Burma[5bE:mE]緬甸(東南亞國家即Myanmar)
Myanmar[5mjAnmB:(r)]緬甸
Bahrein Islands[bB:5rein]巴林群島
Cambodia[kAm5bEudiE]高棉, 柬埔寨 高棉:高棉共和國是柬埔寨1975年至1980年的官方稱呼
China[5tFainE]中國 總稱:People's Republic of China 見下
Cyprus[5saiprEs](地中海東部一島)塞普勒斯
East Timor[5ti:mC:]東帝汶(位於東南亞,曾是葡萄牙殖民地)
Timor[5ti:mC:]帝汶島(馬來群島中一島)
Georgia[5dVC:dVjE]喬治亞
India[5indjE]印度(南亞國家)
Indonesia[7indEu5ni:zjE]印度尼西亞(簡稱「印尼」,東南亞島國)
Iran[i5rB:n]伊朗
Iraq[i5rB:k]伊拉克共和國
Israel[5izreiEl] 以色列
Japan[dVE5pAn]日本
Jordan[5dVC:dn]約旦 ; 約旦河
Kazakstan[7kB:zB:k5stB:n]哈薩克
Kirgizstan[5kE:^iz5stB:n]吉爾吉斯斯坦
Kirgizia[k\:`^IzIE,kIr`^i:zIE]吉爾吉斯
Korea[kE5riE, kC(:)5riE]朝鮮、韓國
Corea[kC:5riEn]韓國
Kuwait[ku5weit]科威特
Laos[5lauz]寮國國
Lebanon[5lebEnEn]黎巴嫩
Malaysia[mE5leiFE]馬來西亞
Maldives[`mR:ldaIvz, `mAl-]馬爾地夫(群島)[亞洲島國]
Mongolia[mCN5^EuljE]蒙古
Myanmar[5mjAnmB:(r)]緬甸[東南亞國家](即Burma)
Burma[5bE:mE]緬甸
Nepal[ni5pC:l]尼泊爾
Oman[Eu5mB:n]阿曼(阿拉伯東南部沿海地區)
Pakistan[7pB:kis5tB:n]巴基斯坦
Palestine[5pAlistain]巴勒斯坦
People's Republic of China(簡稱:PRC)中華人民共和國
Philippines[5filipi:nz,-painz]菲律賓共和國, 菲律賓群島
Qatar[5kB:tEr]卡達
Saudi Arabia[5saudi E5reibjE]沙烏地阿拉伯
Sikkim[5sikim]錫金
Sri Lanka[sri5lANkE]斯里蘭卡(南亞島國)
Syria[5siriE]敘利亞共和國
Tajikistan[tB:dViki5stB:n]塔吉克
Thailand[5tailAnd]泰國
Timor[5ti:mC:]帝汶島(馬來群島中一島)
Turkey[5tE:ki]土耳其
Turkmenistan[7tE:kmeni5stB:n]土庫曼
United Arab Emirates阿拉伯聯合大公國(=UAE)
emirate[e5miErit]阿拉伯酋長(貴族、王公)之職位或階級, 酋長國
Uzbekistan[7uzbeki5stB:n]烏茲別克
Vietnam[9vIEt5nAm]Viet Nam越南
Yemen[5jemEn]葉門

Europe[5juErEp]歐洲

Albania[Al5beinjE]阿爾巴尼亞
Andorra[An5dCrE]安道爾共和國 ; 安道爾市
Austria[5CstriE]奧地利
Belarus 白俄羅斯 亦為:White Russia
Belgium[5beldVEm]比利時(西歐國家,首都布魯塞爾Brussels)
Bosnia and Herzegovina[[5bCzniE And 7hZEtsE^Eu5vi:nE]波士尼亞赫塞哥維納
Bulgaria[bQl5^ZEriE]保加利亞
Croatia[krEu5eiFjE]克羅埃西亞
Czech[tFek]捷克 Czechoslovakia[5tFekEuslEu5vAkiE]捷克斯洛伐克(今已分裂為:捷克、斯洛伐克)
Denmark[5denmB:k]丹麥(北歐國家,首都哥本哈根)
Estonia[es5tEunjE]愛沙尼亞
Faeroes(Dk.)[5fZErEuz]法羅群島 Faeroe Islands法羅群島[北大西洋](屬丹麥)
Finland[5finlEnd]芬蘭
France[frB:ns]法國, 法蘭西
Germany[5dVE:mEni]德國
Greece[^ri:s]希臘Hellenic Republic[he5li:nik]希臘
Hellenic Republic[he5li:nik]希臘
Holland[5hClEnd]荷蘭
Hungary[5hQN^Eri]匈牙利
Iceland[5aislEnd]冰島(歐洲島名,在大西洋北部,近北極圈)
Ireland[5aiElEnd]愛爾蘭
Italy[5itEli]義大利
Latvia[5lAtviE]拉脫維亞
Liechtenstein[5liktEn7stain] 列支敦斯登
Lithuania[7liWju(:)5einjE, -niE]立陶宛
Luxembourg[5luksEm7bE:^]盧森堡公國
Macedonia[7mAsi5dEunjE]馬其頓王國
Malta[5mC:ltE]馬爾他(地中海的島國)
Moldova[mCl5dCvB:]摩爾多瓦
Monaco[5mCnEkEu]摩納哥(歐洲西南部國家,位於法國東南,南臨地中海)Netherlands[5neTElEndz]荷蘭 註:Netherlands也譯:「尼德蘭」
Norway[5nC:wei]挪威
Poland[5pEulEnd]波蘭
Portugal[5pC:tju^El]葡萄牙
Romania[rEu5meinjE]羅馬尼亞
Russia[`rQFE]俄羅斯 San Marino[7sAn mE5ri:nEu]聖馬利諾(義大利半島東部的國家)
Serbia and Montenegro[5sE:bjE And 7mCnti5ni:^rEu]塞爾維亞和黑山
Slovakia[slEu5vAkiE]斯洛伐克 Czechoslovakia[5tFekEuslEu5vAkiE]捷克斯洛伐克(今已分裂為:捷克、斯洛伐克)
Slovenia[slEu5vi:njE]斯洛維尼亞
Spain[spein]西班牙(歐洲南部國家)
Sweden[5swi:dn]瑞典
Switzerland[5switsElEnd]瑞士(歐洲中部國家)
Ukraine[ju(:)5krein]烏克蘭
United Kingdom(U.K)(大不列顛)聯合王國
Vatican[5vAtikEn]梵蒂岡, 羅馬教廷
White Russia[`rQFE]白俄羅斯 亦稱為:Belarus
Yugoslavia[5ju:^Eu5slB:vjE]南斯拉夫
North America[nC:W E5merikE]北美洲

America[E5merikE] 美國 United States(of America)[ju5naitid steits]美國 簡稱:US/USA
Antigua and Barbuda[An5ti:^E bB: `bU: dE]安地卡及巴布達
Aruba[E`rU:bE]阿魯巴島[拉丁美洲](荷屬安的列斯群島中的大島)
Bahamas[bE5hB:mEz]巴哈馬
Barbados[bB:5beidEuz]巴貝多
Belize[be5li:z]貝里斯;(貝里斯城,即Belize為其首都)
Bermuda(U.K.)[bE(:)5mju:dE]百慕大群島(北大西洋西部群島)
British Virgin Islands[5britiF 5vE:dVi 5ailEndz]英屬維爾京群島
Canada[5kAnEdE]加拿大
Cayman Islands(U.K.)[5keimEn 5ailEndz]開曼群島(英)
Costa Rica[5kCstE5ri:kE]哥斯大黎加
Cuba[5kju:bE]古巴(由古巴島及其臨近諸小島組成的國家,首都為哈瓦那)
Dominica[7dCmi5ni:kE]多米尼加(西印度群島島國)
Dominican Republic [dE5minikEn ri5pQblik]多明尼加
El Salvador[el5sAlvEdC:]薩爾瓦多
Greenland[5^ri:nlEnd]格陵蘭(島名,位於北美洲的東北部,屬丹麥) 註:「Greeneland[`^ri:nlAnd]"格林蘭"(與格陵蘭)」出現在金山詞霸里,並不確定Greeneland(格林蘭)就是Greenland(格陵蘭)
Grenada[^rE5neidE]格瑞那達
Guade Loupe(Fr.)[7^wB:dE5lu:p]瓜德羅普;瓜德羅普島(位於小安的列斯群島中部,法屬)
Guatemala[7^wAti5mB:lE]瓜地馬拉
Haiti[5heiti]海地
Honras[hCn5djuErEs]宏都拉斯
Jamaica[dVE5meikE]牙買加
Martinique[7mB:ti5ni:k]馬提尼克島
Mexico[5meksIkEJ]墨西哥
Montserrat[7mCntse5rAt]蒙特塞拉特島(在背風群島南部,1783 年淪為英國殖民地)
Netherlands Antilles[[5neTElEndz An5tili:z]荷屬安的列斯
Nicaragua[7nikE5rB:^wE, 7nikE5rA^juE] 尼加拉瓜
Panama[7pAnE5mB:]巴拿馬
Puerto Rico[5pwE:tEu5ri:kEu]波多黎各(屬美國)
Saint Lucia[seint 5lu:sjE]聖露西亞(ST.Lucia)
ST.Kitts and Nevis[`ni:vIs,`ne-]聖克里斯多福及尼維斯
ST. Vincent and the Grenadiness [5vinsEnt] 聖文森及格瑞那丁
Trinidad and Tobago[5trInIdAd End tE5beI^EJ]特立尼達和多巴哥
Turks and Caicos Islands(U.K.)[tE:ks And `keIkEs]特克斯和凱科斯群島(英)(位於拉丁美洲,島國巴哈馬東南)
United States(of America)[ju5naitid steits]美利堅合眾國 簡稱:US/USA America[E5merikE]
United States Virgin Islands[5vE:dVin]美屬維爾京群島

Oceania[7EuFi5einiE]大洋洲

Anguilla(U.K)[AN`^wIlE]安圭拉島(位於西印度群島)
America Samoa[sE5mEuE]美屬薩摩亞
Australia[Cs5treiljE]澳洲, 澳大利亞
Cook Islands(N.Z) [kuk]庫克群島(紐西蘭)
Fiji[fi:5dVi:, 5fi:dVi:]斐濟
French Polynesia [frentF 7pCli5ni:ziE]法屬波利尼西亞
Guam[^wB:m]關島(西太平洋,屬美國)
Kiribati[`kIrIbAs]吉里巴斯(西太平洋上一共和國)
Marshall Islands[5mB:FEl]馬紹爾群島
Micronesia[9maIkrEJ`ni:zIE,-VE]密克羅尼西亞;密克羅尼西亞(西太平洋島群,意為「小島群島」)
Nauru[nB:5u:ru:]諾魯
New Caledonia[5nju:7kAli5dEunjE]新喀里多尼lor="#0000ff">nju: 5^ini]新幾內亞島
New Zealand[nju: 5zi:lEnd]紐西蘭(太平洋南部島國)
Nuie(N.Z.)[ni5u:ei]紐埃(南太平洋中部在湯加群島以東,屬紐西蘭)
Palau[pB:`laJ]帛琉
Papua New Guinea[5pApjuE 9nju: 5^ini] 巴布亞紐幾內亞 Papua[5pApjuE, 5pB:puB:]巴布亞島(位於太平洋上澳大利亞的北面)
Pitcairn Island(U.K.)皮特克恩島[南太平洋](英屬)
Samoa[sE5mEuE]薩摩亞 原稱:Western Samoa 1997改用現名
Solomon islands[5sClEmEn]索羅門群島
Tokelau Islands(N.Z.)[tEUkE`laU ]托克勞群島[紐西蘭](即聯合群島或尤寧群島)
Tonga[5tCN^E]湯加
Tuvalu[5tu:vElu]吐瓦魯[西太平洋島國](舊稱埃利斯群島)
Vanuatu[9vB:nU:`B:tU:]萬那杜[西南太平洋島國] ( 舊稱新赫布里底群島)
Wallis and Futuna(Fr.)[5wClis] 瓦利斯和富圖納(法屬)

South America[sauW E5merikE]南美洲

Argentina[7B:dVEn5ti:nE]阿根廷
Bolivia[bE5liviE]玻利維亞
Brazil[brE5zil]巴西
Chile[5tFili]智利(南美洲西南部的一個國家, 首都是聖地亞哥Santiago)
Colombia[kE5lCmbiE]哥倫比亞(首都為波哥大Bogota)
Ecuador[7ekwE5dC:, 5ekwEdC:]厄瓜多(南美洲西北海岸的國家)
French Guyana[^ai5B:nE]/Guyana Francaise [^ai5B:nE] 法屬蓋亞那
Guyana[^ai5B:nE, ^ai5AnE]蓋亞那
Paraguay[5pArE^wai]巴拉圭(南美洲中部國家)
Peru[pE5ru:, pi5ru:]秘魯
Surinam[7suEri5nAm]蘇利南 Suriname[9sJErI`nB:mE]蘇利南 <荷蘭語> = Surinam
Uruguay[5uru^wai]烏拉圭
Venezuela[7vene5zweilE]委內瑞拉

閱讀全文

與nik印尼什麼意思相關的資料

熱點內容
為什麼魔法學校不來中國 瀏覽:228
維羅納在義大利哪個省份 瀏覽:712
中國高端品牌瓷磚有哪些 瀏覽:531
中國先鋒隊隊歌簡稱是什麼 瀏覽:952
英國銀行賬戶怎麼開 瀏覽:367
吃雞印度服怎麼用臉書登錄 瀏覽:57
桑塔露琪亞在義大利的哪裡 瀏覽:128
韓哈日為什麼在中國盛行 瀏覽:269
為什麼伊朗這么多領導感染了 瀏覽:526
越南菠蘿蜜多少斤的出果率高 瀏覽:99
印尼紅木香花多少錢一斤 瀏覽:545
印尼為什麼有這么大土地 瀏覽:85
英國有多少大律師 瀏覽:719
印度海運到中國要多少時間 瀏覽:400
為什麼俄羅斯能賣伊朗油 瀏覽:500
伊朗和什麼國家開戰 瀏覽:860
欲錢買中國銀行代表什麼肖 瀏覽:193
印度人怎麼做蜜雪冰城 瀏覽:542
印尼十月份是什麼季節 瀏覽:868
中國移動寬頻怎麼測網速 瀏覽:611